News and Activity

บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต(CAC)  โดยคุณรัชนี ลือวิภาสกุล กรรมการบริหาร เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับมอบใบประกาศในงาน Thailand’s 7th National Conference on Collective Action Against Corruption เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559