Programmer


Responsibilities

 • เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตาม Requirement ที่กำหนด
 • พัฒนาระบบงานตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 • ออกแบบ ใช้งาน และบำรุงรักษา แอปพลิเคชันที่เขียนด้วย Java, Web Application
 • ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ นำมาปรับใช้ แก้ไข และพัฒนา เพื่อให้ได้ระบบงานที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้งาน
 • ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาทางระบบงานทางคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงคุณภาพงาน

Qualifications:

 • วุฒิ.ป.ตรี/ป.โท สาขา Computer Engineer/Computer Sciences/IT หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 ปี เป็นอย่างน้อย
 • สามารถเขียนโปรแกรมด้วย Java / C++ / ABAP / Object-Oriented / Web Application (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ ERP system (SAP) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี มีความอดทนสูง
 • พรัอมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ